0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Národní šetření absolventů učitelství a začínajících učitelů 2023

 

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé na začátku kariérní dráhy,

 

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníkového šetření, jehož cílem je zjistit, jak vnímáte své profesní dovednosti a co je podle Vás zásadní pro kvalitní výuku. Váš pohled je pro nás velmi důležitý. Dotazník je určen pro:

  • studentky a studenty posledních ročníků studia, které poskytuje kvalifikaci učitelky / učitele na základních nebo středních školách,
  • učitelky a učitele základních a středních škol, kteří vyučují dva školní roky a méně.

Jsme přesvědčení, že učitelky a učitelé jsou pro budoucnost naší země klíčoví. Chceme proto dál zkvalitňovat jejich pregraduální přípravu a vytvářet jim co nejlepší podmínky pro práci. K tomu může výrazně přispět právě toto dotazníkové šetření. Je totiž jedním z hlavních zdrojů dat pro Reformu pregraduální přípravy učitelů a učitelek, na které spolupracují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a fakulty připravující učitelky a učitele. Vaše odpovědi nám pomohou efektivně zaměřovat jednotlivé kroky reformy. Zároveň budou sloužit jako užitečná zpětná vazba pro zlepšování učitelské přípravy na fakultách.

Vyplnění dotazníku by Vám mělo zabrat přibližně 20–30 minut. Více o šetření a podmínkách použití dat se můžete dočíst níže.


 

Prohlášení

Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném výzkumu. Byl/a jsem informován/a o podstatě výzkumu a seznámen/a s cíli a podobou šetření (dotazníkové šetření za účelem analytické činnosti v rámci Reformy pregraduální přípravy učitelů, poskytnutí anonymizované zpětné vazby fakultám připravujícím učitele a výzkumu vnímané připravenosti a postojů učitelů). Souhlasím s tím, že všechny získané údaje budou anonymně zpracovány, použity jen pro účely výzkumu a anonymnizované zpětné vazby fakultám připravujícím učitele a že výsledky výzkumu mohou být anonymně publikovány. 

Jsem informován/a, že nemám povinnost dotazník vyplňovat a mám možnost vyplňování dotazníku kdykoliv ukončit, a to i bez udání důvodu.

Osobní údaje (pohlaví, věk, základní údaje o místě vysokoškolského studia a případně také pracoviště) účastníka výzkumu budou v rámci výzkumného projektu zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Prohlašuji, že beru na vědomí informace obsažené v tomto informovaném souhlasu a uděluji tímto Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem na adrese Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, IČO 00022985 svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů účastníka výzkumu v rozsahu a způsobem a za účelem specifikovaným v tomto informovaném souhlasu.

Vyplněním tohoto dotazníku souhlasím s účastí na výše popsaném šetření.